Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 05.12.2023.

Algemene Voorwaarden van Ozsales

Artikel 1: Definities

“Consument”: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden gerelateerd aan zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.
“Dag”: kalenderdag.
“Duurzame gegevensdrager”: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt.

Artikel 2: Identiteit van de Ondernemer

Naam ondernemer: Özgün B.V.
KVK: 76014762
BTW: NL860479110B01
Handelsnaam: Ozsales
Vestigingsadres: Weidehek 66C, 4824 AS Breda, Nederland
E-mailadres: support@ozsales.nl

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4: Het Aanbod

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5: De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Na acceptatie van het aanbod wordt dit door de ondernemer bevestigd.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Artikel 7: Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Artikel 8: Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en Kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer.

Artikel 9: Verplichtingen van de Ondernemer bij Herroeping

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Artikel 10: Uitsluiting Herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 11: De Prijs

Tijdens de geldigheidsduur in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd.

Artikel 12: Nakoming Overeenkomst en Extra Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.